السابق 1 التالي
Top 5 Positive Customer Reviews for هوك دودة
Produkts saņemts 34 kalendāra dienu laikā (Ķīna-Latvija (ES)) - solīto 29-52 kalendārās dienas. Izsūtīts 1 kalendārajā dienā. Produkts ir labas kvalitātes. Produkta apraksts un attēli atbilst saņemtajam produktam. Neož pēc silikona. Produkts iepakots ļoti drošā iepakojumā. Produkta virzība bija izsekojama caur Ķīnas pastu. Product received within 34 calendar days (China-Latvia (EU)) - promised 29-52 calendar days. Shipped out within 1 calendar day. The product is of good quality. Product description and pictures match the product received. No smell after silicone. The product is packed in very safe packaging. Product track was traceable with China post.