السابق 1 2 3 4 5 6 7 التالي
Top 5 Positive Customer Reviews for tf أدوات
Produkts saņemts 21 kalendāra dienu laikā (Ķīna-Latvija (ES)) - solīto 17-27 kalendārās dienas. Izsūtīts 2 kalendārajā dienā. Produkts ir labas kvalitātes. Produkta apraksts un attēli atbilst saņemtajam produktam. Produkta virzība nebija izsekojama. Ņemot vērā pēdējo pieredzi, tad ieteiktu padomāt par preces iegādi no šī piegādātāja. Product received within 21 calendar days (China-Latvia (EU)) - promised 17-27 calendar days. Shipped out within 2 calendar days. The product is of good quality. Product description and pictures match the product received. Product track was no traceable. In the light of recent experience, I would advise you to think about purchasing a product from this supplier.